Fries volkslied

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Refrein:

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

Refrein

Fan bûgjen frjemd, bleau by ‘t âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Refrein

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders great!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!

Refrein

English translation:

Frisian blood, come on the move
Sparkle, boil, and bang through our vena
Come on! We sing the best land of earth
The Frisian land full of honour and fame

Chorus:

Latch then and thunder proudly around
You’re old honour, thy Frisian ground
Latch then and thunder proudly around
You’re old honour, thy Frisian ground

How also threatened by domination, danger and sea
Primeval Sweet Frisian ground
Never was the fixed, tough link broken
That Frisians connected to their land

Chorus

To bend was them strange, thats the way the old nation in honour
Its name en language, its sense of freedom
Its word was the law, honest and faithful to its doctrine
And obligation, from anyone, it was against

Chorus

Illustrious nation of this old name
Always be proud of you’re ancestry
Stay forever at that grey, high root
A green, and powerfull flowering sprout

Chorus