Fries volkslied
Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Refrein:
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

Refrein

Fan bûgjen frjemd, bleau by ‚t âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Refrein

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders great!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!

Refrein

Auf Deutsch:
Fries blut, kom im bewegung
Brause, koch und stimm durch unsere blutgefäße !
Kom! Wir singen das beste land von der erde
Der Friese land voll ehre und ruf

Refrain:
Feier denn und brause im rund mit hochmutt
Dir alten ehre, of Friesian grund
Klinke denn en donnern umher mit hochmutt
Dir alten ehre, of Friesian grund!

Wie auch durch übermacht, notwendigkeit une meer gedroht
Antike liebe friesian grund
Nie werde die behoben, harte verbindung gebrochen
Welche friesians am land verbündet

Refrain

Biegen war ihr fremd, so hielt das alte volk im ehre
Ihr name en sprache, ihr gefühl der freiheit
Ihr wort war gesetz, einfach und gläubig ihr lehre
Und zwang, von wer auch, war es gegen

Refrain

Bischöflich volk von diese alte name
Habe immer hochmut fur dein (vor) eltern
Bleib ewig von der grau, hohe nation
Ein grühne, ein leistungsstarke blüte ableger

Refrain